Chovateľský poriadok

Chovateľský poriadok na stiahnutie v pdf

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ (CSC)
Vysvetlenie pojmov :
CSC pri SPZ – Cockerspaniel club pri Slovenskom poľovníckom zväze
CSC – Cockerspaniel club
SPZ – Slovenský poľovnícky zväz
SKJ – Slovenská kynologická jednota
FCI – Federation Cynologique Internationale
AK – anglický kokeršpaniel
DBK – dysplázia bedrového kĺbu
SPKP – Slovenská plemenná kniha psov
CHS – chovateľská stanica
PP – preukaz pôvodu
V – výborná
VD – veľmi dobrá

§ 1. Účel a pôsobnosť
1.
Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemena anglický kokeršpaniel (ďalej AK) s preukazom o pôvode z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľom začlenených do CSC pri SPZ zastrešených v SKJ prostredníctvom SPZ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie SR.
2.
Každý, kto sa zaoberá chovom anglických kokeršpanielov s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SPZ, musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku. Chovateľ/Majiteľ AK môže, ale aj nemusí byť členom CSC. Chovateľ/majiteľ, ktorý nie je členom CSC a chce využívať AK v registrovanom chove, musí mať s CSC uzatvorenú zmluvu o službách poskytovaných klubom a rovnako rešpektovať a dodržiavať tento chovateľský poriadok. V prípade spolumajiteľstva musí byť minimálne jeden zo spolumajiteľov členom klubu alebo mať s CSC uzatvorenú zmluvu o chovateľskom servise.
3.
Cockerspaniel club pri SPZ je jediný, ktorý zastrešuje chov tohto plemena v SR.
4.
Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských štátov FCI alebo plemenných kníh uznávaných FCI.
5.
Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude považovaná za hrubé porušovanie tohto chovateľského poriadku.
6.
Komisionálny predaj jedincov (psy a sučky) je zakázaný, taktiež nesmie byť predmetom internetovej aukcie ani tomboly.

§ 2. Chovateľ, majiteľ, držiteľ
1. Majiteľ psa či sučky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode.
2.
Držiteľ psa či sučky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho ku chovu a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza.
3.
Chovateľ je majiteľ/držiteľ chovnej sučky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SPZ u FCI
4.
Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej sučky alebo krycieho psa do alebo zo zahraničia. Úhyn psa či sučky je majiteľ taktiež povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Doporučuje sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.
5.
Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej sučky) sú možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice.

§ 3. Chovné jedince
Pre zaradenie do chovu sa musia splniť nasledovné podmienky:
1. Fyzický vek u psa a sučky – 15 mesiacov
2.
A) jedinec bez poľovných skúšok

Absolvovanie minimálne troch výstav, mimo oblastných výstav, po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna povinná klubová výstava CSC) s ocenením „V“ u psa a „V“ u sučky.

Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2 (C)

Chrup – nožnicový zhryz
– toleruje sa absencia 1 zuba (P1 alebo M3)
B) jedinec s poľovnými skúškami

Absolvovanie minimálne jednej výstavy, mimo oblastných výstav, po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna povinná klubová výstava CSC) s ocenením „VD“ u psa a „VD“ u sučky.

Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2 (C)

Predloženie rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky okrem vlohových skúšok.

Chrup – nožnicový zhryz
– toleruje sa absencia 1 zuba (P1 alebo M3).
Výška, zhryz a plnochruposť musí byť potvrdená rozhodcom vo výstavnom posudku, prípadne v preukaze pôvodu rozhodcom skupiny VIII. pre anglických kokeršpanielov.
Meranie sa vykonáva po dovŕšení veku 12 mesiacov.
Meranie sa vykonáva na klubovej výstave CSC alebo na akejkoľvek inej výstave rozhodcom, ktorý buď posudzuje alebo vystavuje. Výsledky oblastných výstav sa do chovnosti nezapočitavajú.
Minimálny vek pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u psa aj u sučky.
Maximálny vek pre použitie v chove je u sučky 8 rokov (do konca kalendárneho roku, v ktorom sučka dovŕšila tento vek).
Maximálny vek pre použitie v chove je u psa neobmedzene.
Sučka môže mať maximálne jeden vrh v kalendárnom roku, alebo 3 vrhy za dva roky, maximálne 5 vrhov počas reprodukčného obdobia sučky.
Chovný jedinec s pozitívnym nálezom DBK musí byť párený s jedincom bez nálezu, to znamená A+A, A+B, A+C.
Chovný jedinec s absenciou 1 zuba (P1 alebo M3) musí byť párený s plnochrupým jedincom.
V prípade dovezených šteniatok a jedincov zo zahraničia je potrebné, aby mali exportný rodokmeň, potvrdený príslušnou plemenmou knihou a následne boli zaregistrovaní v Slovenskej plemennej knihe (SPKP).
V prípade dovezených chovných jedincov z inej krajiny vo veku staršom ako 15 mesiacov, bude uznaná chovnosť zo zahraničia.
Pri uchovnení sa odporúča doložiť aj genetické vyšetrenia:
1.
PRCD-pra– progresívna retinálna atrofia
2.
FN – Familiárna nefropatia
Poradca chovu do originálu preukazu o pôvode (časť Poznámky) pečiatkou a vlastnoručným podpisom potvrdí splnenie podmienok chovnosti (“jedinec splnil podmienky chovnosti CSC pri SPZ”) a zašle originál preukazu o pôvode na plemennú knihu.

§ 4. Registrácia chovných jedincov (postup pri uchovneni)
Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela po splnení platných podmienok chovnosti zaplatí na účet klubu poplatok, ktorý je uvedený v aktuálnom cenníku a súčasne pošle doporučene aktuálnemu poradcovi chovu:
1.
originál preukazu o pôvode, v ktorom je v rubrike zmeny majiteľov uvedené meno a priezvisko, presná adresa vrátane PSČ
2.
– originál min. 3 výstavných posudkov v prípade alternatívy chovných podmienok „A“ – jedinec bez poľovných skúšok, podľa §3, ods.2, písmeno A
– originál min. 1 výstavného posudku (špeciálna alebo klubová výstava CSC), v prípade alternatívy chovných podmienok „B“ – jedinec s poľovnými skúškami, podľa §3, ods.2, písmeno B. Súčasne pri tejto alternatíve treba poslať originál rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky okrem vlohových skúšok.
-doklad o zaplatení poplatku
3. originál tlačiva s potvrdením vyhodnotenia rtg. snímky na dyspláziu bedrových kĺbov.
Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela urobí röntgenový snímok bedrových kĺbov u veterinára podľa vlastného výberu a tento snímok spolu s originálom preukazu o pôvode zašle na vyhodnotenie na adresu:
Veterinárna nemocnica CASSOVET – MVDr. Imrich Šoltés
Trieda KVP 7
040 11 Košice
Tel.kontakt: 055/643 58 48
Pri uchovňovaní importovaného chovného jedinca pošle len:
1. Originál preukazu o pôvode, kde bude potvrdené, že jedinec je chovný a posudok Dysplázie bedrového kĺbu DBK s výsledkom maximálne 2/2 C a doklad o zaplatení poplatku.
Poradca chovu overí členstvo majiteľa v CSC pri SPZ a úhradu poplatku za uchovnenie. Po zaregistrovaní uchovňovaného jedinca poradca chovu predloží preukaz o pôvode Slovenskej plemennej knihe psov SPZ.
Táto po potvrdení chovnosti jedinca v preukaze o pôvode tento zasiela späť majiteľovi chovného jedinca.

§ 5. Chov a riadenie chovu
1.
Chov je cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov, na ktorú sa dajú použiť len jedince zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.
2.
Chov v klube je riadený.
3.
Sučka môže mať jeden vrh ročne s neobmedzeným počtom šteniat, alebo 3 vrhy za dva roky, maximálne 5 vrhov počas reprodukčného obdobia sučky.
4.
V prípade, že niektoré šteňa je neštandardne sfarbené, dostane do preukazu o pôvode poznámku – neštandardná farba. Na základe zápisu poradcu chovu v prihláške na zápis šteniat dá pečiatku mimo štandard.
5.
Chovnosť suky sa končí 31. 12. kalendárneho roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov. Chovnosť psa je vekom neobmedzená.
6.
Vyradenie z evidencie chovných psov vykoná poradca chovu po dovŕšení veku u chovnej sučky alebo na základe žiadosti majiteľa chovného psa.

§ 6. Odporúčanie na párenie
Odporúčanie na párenie je predpísaný základný chovateľský doklad, bez ktorého sa párenie sučky nemôže uskutočniť. Vystavuje ho poradca chovu na základe písomnej žiadosti majiteľa chovnej sučky zaslanej poštou alebo elektronicky.
1.
Majiteľ resp. držiteľ anglického kokeršpaniela si pred predpokladaným háraním
(respektíve pri začatí hárania) vypýta od poradcu chovu odporúčanie na párenie. Ďalej postupuje podľa pokynov, ktoré sú na ňom uvedené. Poradca chovu odporúčanie vystaví do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti.
Ak majiteľ chovnej sučky nie je členom klubu, musí mať uzavretú riadnu zmluvu o chovateľskom servise s klubom. V takomto prípade budú poplatky vyššie ako pre člena klubu v zmysle platného cenníka.
2.
Správne uskutočnené párenie potvrdí v odporúčaní na párenie majiteľ psa svojím podpisom.
3.
Odporúčanie na párenie obsahuje:

meno a číslo zápisu krycieho psa

meno a číslo zápisu suky – základné údaje o chovnej sučke, kópiu jej preukazu o pôvode (v prípade akejkoľvek zmeny od jej uchovnenia)

meno a adresu majiteľa, resp. držiteľa psa

meno a adresu majiteľa suky v čase párenia, prípadne dátum získania suky
4.
V prípade párenia zahraničným psom je potrebné zaslať fotokópiu preukazu o pôvode psa a posudok Dysplázie bedrového kĺbu DBK poradcovi chovu pred vystavením odporúčania na párenie. Pes musí byť v krajine, kde je zaregistrovaný, chovný a musí spĺňať podmienky nášho klubu s ohľadom na dyspláziu bedrových kĺbov, DBK ( to znamená výsledok A, B alebo C)
5.
Bez odporúčania na párenie sa párenie nesmie uskutočniť. V prípade, že by aj napriek tomu došlo ku krytiu bez platného odporúčania bude tento čin hodnotený ako závažné porušenie tohto chovateľského poriadku, z čoho budú plynúť disciplinárne postihy.
6.
Za vystavenie odporúčania na párenie je stanovený poplatok, ktorý znáša majiteľ sučky.

§7. Párenie
1. Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu. V prípade možnej nečakanej situácie je možné po písomnej konzultácii a po odsúhlasení poradcom chovu dopísať do krycieho listu iného psa.
V prípade, ak by bol do odporúčania na párenie dopísaný pes bez vedomia poradcu chovu, berie sa tento čin ako závažné porušenie tohto chovateľského poriadku, z čoho budú plynúť disciplinárne postihy.
2.
Počas jedného hárania môže byť sučka krytá len jedným zo psov, uvedených v krycom liste.
3.
Ak majiteľ chovnej sučky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť.
4.
Medzi krytiami rôznych sučiek jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín.
Podmienky pre umelé oplodnenie:

Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom.

Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinárny lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že sučka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy sučky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.
5.
Po párení sučky chovným psom sa riaďte pokynmi na tlačive Odporúčanie na párenie (tlačivo, bod 1-3), poradcovi chovu zašle spravidla majiteľ psa zvyšok Odporúčania na párenie (podľa tlačiva, bod 3 Odporúčania, žltá kópia) spolu s dokladom o úhrade poplatku za odporúčanie na krytie.
Originál, zelené tlačivo sa odosiela na Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 81105 Bratislava.
6.
Ak nedošlo k oplodneniu sučky, zašlite poradcovi chovu aj majiteľovi psa Hlásenie vrhu šteniat do 75 dní od párenia – je možné požiadať o náhradné párenie.

§ 8. Vrh
Ak sa sučke narodili šteňatá, zašlite do 10 dní po ich narodení 1x Hlásenie vrhu šteniat poradcovi chovu a 1x Hlásenie vrhu šteniat majiteľovi psa.
Hlásenie vrhu je potrebné zaslať aj v prípade, ak sučka nezabrezne.
Šteňatá sa označujú mikročipmi. Čipovanie je povinné.
Chovateľ po začipovaní veterinárnym lekárom pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu poradcovi chovu a uhradí príslušné poplatky (je potrebné poslať aj doklad o zaplatení poplatku).
Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniat, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom.
• Prihláška na zápis šteniat – zašlite do 56 dní po narodení šteniat 2x poradcovi chovu spolu s dokladom o zaplatení, a to za každé šteňa bez ohľadu na počet šteniat. Dovoľujeme si Vás upozorniť na správnosť vyplňovania Prihlášky na zápis šteniat, a to hlavne na to, aby ste uvádzali najprv mená psov, potom súk.
V prípade vývozu šteniat do zahraničia je potrebné priložiť aj žiadosť o vydanie exportného rodokmeňa. Žiadosť je možné stiahnuť na stránke Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave.
Materiály zasielajte aktuálnemu poradcovi chovu.
Poradca chovu túto prihlášku na zápis šteniat posiela na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si majiteľ pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky) do 3 mesiacov od narodenia šteniat.
Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniat aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre šteňatá potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.
Zasielanie prihlášok na zápis šteniat priamo na SPZ je neprípustné.

§ 9. Kontrola vrhu
1.
Kontrola vrhu je nástrojom podpory skvalitňovania chovu, za ktorý klub zodpovedá. Zároveň dozerá na to, aby sa s anglickými kokeršpanielmi zaobchádzalo humánne v rámci zákona na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom.
2.
Kontrola vrhu sa môže vykonať v odôvodnených prípadoch na návrh poradcu chovu alebo člena výboru klubu CSC pri SPZ a musí byť schválená výborom klubu.
Chovateľ – člen klubu ako aj nečlen klubu uhrádza cestovné náhrady každého člena kontroly vrhu.
3.
Kontrolu vrhu vykonáva poradca chovu a člen výboru, prípadne iná osoba poverená výborom CSC pri SPZ.
4.
Neumožnenie kontroly vrhu sa považuje za hrubé porušenie chovateľského poriadku, ktorého dôsledkom je pre člena disciplinárny postih, pre nečlena okamžité zrušenie zmluvy o chovateľskom servise, ktorá môže byť obnovená najskôr po 4 rokoch.

§ 10. Poradca chovu
1. Je funkcionárom klubu a je priamo zvolený členskou schôdzou. Ak má poradca chovu podozrenie na porušovanie chovateľského a zápisného poriadku informuje o tom výbor klubu, ktorý podnikne patričné opatrenia.
a)
riadi, usmerňuje a vyhodnocuje chov
b)
vystavuje a archivuje odporúčania na párenie
c)
spracováva hlásenia vrhov
d)
potvrdzuje prihlášky na zápis šteniat
e)
poskytuje odborné a praktické rady najmä začínajúcim chovateľom a majiteľom
f)
upozorňuje chovateľov na prednosti a nedostatky odchovov
g)
vedie štatistiku zdravotných vyšetrení v rámci plemena
h)
archivuje dokumenty tvoriace agendu poradcu chovu
2. Agenda poradcu chovu
a)
kompletná dokumentácia týkajúca sa chovu plemena anglický kokeršpaniel je majetkom CSC pri SPZ
b)
poradca chovu vedie databázu chovných jedincov
c)
agenda poradcu chovu zahŕňa dokumenty potrebné pri uchovnení jedinca:
1) kópia PP
2)
kópie posudkových listov z výstav
3)
kópie rozhodcovských tabuliek zo skúšok
4)
kópie výsledkov zdravotných vyšetrení potrebných k uchovneniu
5)
kópie protokolov kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky
d) agenda poradcu chovu ďalej zahŕňa dokumenty týkajúce sa chovateľskej činnosti
1)
vystavené odporúčania na párenie
2)
hlásenia vrhov k vystavených odporúčaniam na párenie
3)
kópie potvrdených prihlášok na zápis šteniat
e) evidenciu zahraničných krycích psov odporúčaných a využitých na párenie

§ 11. Zapožičaní psi
1.
Držiteľ zapožičaného psa nahlási držbu chovného jedinca poradcovi chovu.
2.
Zapožičaný pes musí mať splnené podmienky chovu pre krajinu, kde je registrovaný.
3.
Držiteľ psa je pred krytím povinný doložiť posudok Dysplázie bedrového kĺbu DBK od veterinára z krajiny, kde je registrovaný alebo od slovenského veterinára s výsledkom platným pre náš chov.
4.
Rovnako je povinný dokladovať plnochruposť resp. neplnochruposť psa.
5.
Následné dokumenty zašle poradcovi chovu.

§ 12. Plemenná kniha
1. Do SPKP SPZ sa zapisujú všetky šteňatá, ak ich chovateľ splnil podmienky pre registráciu vrhu. Vrh sa zaregistruje na základe prihlášky na zápis vrhu, ktorú potvrdí poradca chovu. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom podľa abecedného poradia bez ohľadu na to, či sú vrhy od viacerých súk.
Maximálny počet písmen vrátane medzier je 20. Ďalej sa do plemennej knihy zapisujú dovezení jedinci, ak majú PP, ktorý vystavila zahraničná plemenná kniha FCI.

§ 13. Chovateľská stanica
1.
Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.
2.
Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice.
3.
Chránenie názvu chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.
4.
Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných plemien a sučiek. Chránenie názvu a chovateľskej stanice je osobné a celoživotné.
5.
Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci krajín FCI.
6.
Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právne spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.
7.
Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká

ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva

smrťou chovateľa, ak nebol názov prevedený na dedičov

trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny

zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu
8.
Na žiadosť chovateľa zaregistruje SPZ chránený názov chovateľskej stanice FCI.
Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov s maximálnym počtom 20 znakov.
Žiadosť treba adresovať na Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 81105 Bratislava. K žiadosti je potrebné pripojiť ústrižok o zaplatení poplatku. Je vhodné pozrieť si na stránke www.fci.be názvy staníc, aby ste zbytočne nezadali rovnaký názov, aký už existuje. Urýchlite si tak registráciu Vašej CHS.

§ 14. Preukaz o pôvode psa
1.
Je úradný písomný doklad, ktorý musí mať tieto údaje: Plemeno, predkov jedinca vyznačených do 3. generácie, meno psa a chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti, veľkostný ráz, číslo zápisu, druh chovu, pečiatku plemennej knihy, podpis pracovníka plemennej knihy a podpis chovateľa. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny a zápisy do preukazu môže vykonávať SPZ a ním poverené osoby (posudzovatelia, veterinári, poradca chovu). Stratu PP treba čo najskôr ohlásiť plemennej knihe. Po mesiaci sa vystaví duplikát. Ak chce chovateľ vyviezť šteňa do zahraničia, musí požiadať SPZ o vystavenie exportného PP.

§ 15. Záverečné ustanovenia
1. Tento chovateľský poriadok je v súlade s Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ, SKJ a medzinárodným chovateľským poriadkom FCI.
Vypracoval: Vladimír Škrabák
Schválené výročnou členskou schôdzou vo Zvolene dňa 17.3. 2024.