Podmienky chovnosti

A) jedinec bez poľovných skúšok

•  Absolvovanie minimálne troch výstav po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna povinná klubová výstava) s ocenením „V“ u psa a „VD“ u sučky.

•  Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2

•  Chrup – nožnicový záhryz
– toleruje sa absencia 1 zubu (P1 alebo M3)

B) jedinec s poľovnými skúškami

•  Absolvovanie minimálne jednej výstavy po dovŕšení 12 mesiacov veku (z toho jedna povinná klubová výstava) s ocenením „VD“ u psa a „VD“ u sučky

•  Po dovŕšení 12 mesiacov veku röntgen DBK s výsledkom maximálne 2/2

•  Predloženie rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky

•  Chrup – nožnicový záhryz
– toleruje sa absencia 1 zubu (P1 alebo M3).

Výška, skus a plnochruposť musí byť potvrdená rozhodcom vo výstavnom posudku, prípadne v preukaze pôvodu rozhodcom skupiny VIII. pre anglických kokeršpanielov.

Minimálny vek pre zaradenie do chovu je 15 mesiacov u psa aj u sučky.

Maximálny vek pre použitie v chove je u sučky 8 rokov (do konca kalendárneho roku, v ktorom sučka dovŕšila tento vek).

Maximálny vek pre použitie v chove je u psa neobmedzene.

Sučka môže mať maximálne jeden vrh v kalendárnom roku.

Chovný jedinec s pozitívnym nálezom DBK musí byť párený s jedincom bez nálezu.

Chovný jedinec s absenciou 1 zubu (P1 alebo M3) musí byť párený s plnochrupým jedincom.

V prípade dovezených chovných jedincov z inej krajiny vo veku staršom ako 15 mesiacov, bude uznaná chovnosť zo zahraničia.

Postup pri uchovňovaní jedincov anglického kokeršpaniela:

Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela po splnení platných podmienok chovnosti zaplatí na účet klubu poplatok 20 EUR (50 EUR pre importovaného jedinca s možnosťou predvedenia jedinca na 1 klubovej výstave bezplatne) a súčasne pošle doporučene poradcovi chovu na adresu:

Vladimír Škrabák
Komonicova 20, 84105 Bratislava
skrabakv2@gmail.com
0902149551

1. originál preukazu o pôvode, v ktorom je v rubrike zmeny majiteľov uvedené meno a priezvisko, presná adresa vrátane PSČ

2. – originál min. 3 výstavných posudkov v prípade alternatívy chovných podmienok „A“ – jedinec bez poľovných skúšok

– originál min. 1 výstavného posudku (špeciálna alebo klubová výstava CSC Slovakia), v prípade alternatívy chovných podmienok „B“ – jedinec s poľovnými   skúškami; súčasne pri tejto alternatíve treba poslať originál rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky

3. originál tlačiva s potvrdením vyhodnotenia rtg. Snímky na dyspláziu bedrových kĺbov
    Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela urobí röntgenový snímok bedrových kĺbov u veterinára podľa vlastného výberu a tento snímok spolu s originálom preukazu o pôvode zašle na vyhodnotenie na adresu:     
Veterinárna nemocnica CASSOVET
– MVDr. Šoltés
Trieda KVP 7
040 11 Košice
Tel.kontakt: 055/643 58 48

Výška, skus a plnochruposť musí byť potvrdená rozhodcom vo výstavnom posudku, prípadne v preukaze pôvodu rozhodcom skupiny VIII. pre anglických kokeršpanielov.

Pri uchovňovaní importovaného jedinca pošle len 1. Originál preukazu o pôvode, kde bude potvrdené, že jedinec je chovný.

Poradca chovu podľa zoznamu platiacich členov CSC Slovakia (vypracovaný ekonómkou klubu) overí členstvo majiteľa v CSC Slovakia a úhradu poplatku za uchovnenie. Po zaregistrovaní uchovňovaného jedinca poradca chovu predloží preukaz o pôvode Slovenskej plemennej knihe psov SPZ.
Táto po potvrdení chovnosti jedinca v preukaze o pôvode tento zasiela späť majiteľovi chovného jedinca.

•  Po párení Vašej sučky chovným psom sa riaďte pokynmi na tlačive Odporúčanie na párenie (1-3), poradcovi chovu zašle spravidla majiteľ psa zvyšok Odporúčania na párenie (podľa bodu 3 Odporúčania) spolu s dokladom o úhrade poplatku za odporúčanie na krytie 10 € a poplatku za krytie psom 10 €.

•  Ak sa sučka neoplodnila, zašlite poradcovi chovu aj majiteľovi psa Hlásenie vrhu šteniec do 20 dní po predpokladanom termíne pôrodu – môžete požiadať o náhradné párenie.

•  Ak sa sučke narodili šteniatka, zašlite do 10 dní po ich narodení 1x Hlásenie vrhu šteniec poradcovi chovu a 1x Hlásenie vrhu šteniec majiteľovi psa.

•  Prihláška na zápis šteniec – zašlite do 30 dní po narodení šteniat 2x poradcovi chovu spolu s dokladom o zaplatení, a to 5 € za každé šteňa bez ohľadu na počet šteniat. Dovoľujem si Vás upozorniť na správnosť vyplňovania Prihlášky na zápis šteniec, a to hlavne na to, aby ste uvádzali najprv mená psov, potom súk.

•  V prípade, že šteňa bude vyvezené (predané) mimo Slovenskej republiky, vyplňujete aj údaj „Nadobúdatelia šteniec“, kde uvediete presné meno a priezvisko a kompletnú adresu nadobúdateľa, inak nie je potrebné vyplňovať.

Materiály určené poradcovi chovu zasielajte na adresu:

Vladimír Škrabák
Komonicova 20, 84105 Bratislava
skrabakv2@gmail.com
0902149551

Podmienky pre umelé oplodnenie:

• Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom.
• Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinárny lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.
• Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.