Stanovy CSC

Stanovy COCKERSPANIEL CLUBu
Stanovy boli schválené MV SR dňa 17.11.2023

§ 1. Názov, sídlo, pôsobnosť

•  Názov: COCKERSPANIEL CLUB pri SPZ
•  Sídlo: Slovenský poľovnícky zväz, 811 05 Bratislava, Štefánikova 10
•  Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky
 
§ 2. Právna povaha a postavenie klubu

CSC
1. je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena anglický kokeršpaniel
2. je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu
3. je organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva
4. môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v nej združení
 
§ 3. Poslanie a náplň činnosti klubu

CSC riadi, rozvíja a propaguje geneticky zdravý chov plemena anglický kokeršpaniel v súlade s jeho platným štandardom a predpismi FCI, SKJ a SPZ.
Stará sa o zveľadenie chovu plemena anglický kokeršpanielcieľavedomým zlepšovaním jeho chovnej hodnoty a vytvára podmienky pre rozvoj chovateľskej a klubovej činnosti.

CSC:
1) usporadúva v spolupráci s SPZ, prípadne inými právnymi subjektmi výstavy a iné kynologické podujatia, ktoré môžu byť otvorené aj pre iné plemená
2) na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými chovateľskými klubmi a združovať s nimi finančné prostriedky
3) nadväzuje kontakty so zahraničnými chovateľskými klubmi a kynológmi a získané pozitívne skúsenosti využíva vo svojej činnosti
4) podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia na zabezpečenie zvýšenia chovu anglických kokeršpanielov
5) vzdeláva svojich členov v oblasti kynológie (chov, starostlivosť, príprava na výstavy a pod.)
6) vykonáva internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu
7) sleduje a usmerňuje vývoz šteniat a dospelých jedincov z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania klubu a slovenskej kynológie v zahraničí
8) usporadúva Klubové spoločenské akcie
9) dozerá, aby sa s anglickými kokeršpanielmizaobchádzalo humánne v rámci zákona na ochranu zvierat, predpisov FCI a iných predpisov, súvisiacich s chovom psov a to hlavne kontrolou odchovov, výživy a umiestnenia psov.

§ 4. Vznik a zánik klubu

CSC vznikol
– odčlenením chovu plemena anglický kokeršpaniel z Klubu chovateľov poľovných sliedičov pri SPZ, v zmysle čl. E, bodu 3 STANOV KCHPS – na základe hlasovania členov KCHPS chovateľov a majiteľov plemena anglický kokeršpaniel v platnom referende.
O ukončení činnosti klubu alebo jeho zlúčení s iným klubom rozhoduje riadne referendum vyhlásené iba na tento účel. Platnosť uznesenia o ukončení alebo zlúčení klubu s iným chovateľským klubom je podmienená 2/3 väčšinou platných hlasov riadnych členov klubu. Členovia klubu budú o výsledkoch referenda písomne oboznámení.
V prípade zániku klubu členská schôdza menuje likvidačnú komisiu. Tá najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zrušenie oznámi príslušným orgánom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zastrešujúcej organizácii.

§ 5. Členovia, vznik a zánik členstva v klube

1. Členmi CSC môžu byť:
a) občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým  alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky
(riadni členovia)
b) občania iného štátu (hosťujúci členovia)
c) čestní členovia
2. Členov prijíma na základe písomnej prihlášky a po úhrade jednorázového zápisného a členského príspevku výbor klubu. Taktiež klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia, ktorí sú hosťujúcimi členmi klubu.
3. V prípade odmietnutia členstva výborom klubu má odmietnutý právo podať sťažnosť kontrolórovi klubu, ktorý môže po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je konečné.
4. Výšku členského a zápisného príspevku schvaľuje členská schôdza. Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31. januára bežného roku na príslušný kalendárny rok. V opačnom prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez zreteľa na to, v ktorej časti roku im členstvo vzniká.
5. Majitelia a držitelia chovných jedincov využívaných v chove môžu ale aj nemusia byť členmi klubu. V prípade, že nie sú členmi Cockerspaniel clubu, musia mať s Cockerspaniel clubom uzatvorenú zmluvu o chovateľskom servise. 
6. Výbor klubu vo výnimočnom prípade udeľuje čestné členstvo významným kynologickým osobnostiam. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkovi iného štátu. Čestný člen neplatí zápisné ani členský príspevok. O udelení čestného členstva výbor oboznámi členov klubu na členskej schôdzi.
7. Výbor klubu môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie stanov klubu a členských povinností alebo pokiaľ člen – aj napriek písomnej výstrahe koná naďalej v rozpore s poslaním, činnosťou a záujmami klubu.
8. Členom klubu nemôže byť fyzická osoba, ktorá:
– obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala alebo sprostredkováva takýto obchod za odmenu
– vedome predáva psov cez obchodné organizácie alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru CSC
– odchováva psov bez preukazu o pôvode
9. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu
b) nezaplatením členského poplatku do 31. januára nasledujúceho roku
c) vylúčením člena
d) úmrtím člena
10. Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného za bežný rok.

§ 6. Práva a povinnosti členov

1. Členovia klubu majú právo:
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach a byť informovaní o činnosti výboru klubu
b) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov, členov do 18 rokov)
c) zúčastňovať sa na činnosti klubu a všetkých akciách organizovaných klubom, využívať služby a výhody klubu
d) hlasovať na členskej schôdzi a v referende (riadni členovia nad 18 rokov)
e) podávať námety, návrhy a sťažnosti orgánom klubu
f) dostávať klubový spravodaj
2. Členovia klubu majú povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a ďalšie platné normatívy klubu
b) dodržiavať platné normatívy SPZ, SKJ a FCI
c) hlásiť matrikárovi klubu zmeny priezviska, adresy bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na členstvo v klube
d) platiť včas zápisné a členské príspevky ako aj určené poplatky
e) poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca
f) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a zo zverenej funkcie

§ 7. Orgány klubu
Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza – riadna a výročná – najvyšší orgán klubu
b) výbor klubu – štatutárny a výkonný orgán klubu
c) kontrolór klubu – kontrolný orgán klubu
Volebné obdobie výboru klubu a kontrolóra klubu je päťročné.
Členstvo vo výbore je nezlúčiteľné s funkciou kontrolóra klubu a naopak.

Členská schôdza klubu
1. Členská schôdza klubu sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok, príp. z mimoriadnych dôvodov na žiadosť kontrolóra klubu alebo na žiadosť aspoň 1/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu písomne, najmenej 14 dní pred jej konaním s uvedením programu rokovania. Podmienky a návrhy na zmenu programu rokovania musia byť podané písomne najneskôr do 7 dní pred dátumom konania členskej schôdze predsedovi klubu.
2. Členská schôdza klubu je schopná uznášať, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov klubu. Každý člen klubu má právo nechať sa na základe plnej moci zastupovať iným riadnym členom bez  hlasovacieho práva. K prijatiu uznesení členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu, ktorí sú starší ako 18 rokov. Členskú schôdzu riadi spravidla predseda. O rokovaní a uznesení schôdze sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda, prípadne člen predsedajúci schôdzi.
3. Do pôsobnosti členskej schôdze klubu prináleží najmä:
a) prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení klubu a správu kontrolóra klubu za uplynulé obdobie
b) stanoviť zásadnú líniu pre činnosť klubu
c) schvaľovať znenie Stanov klubu a ich zmeny
d) schvaľovať plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok
e) schvaľovať zmeny chovnosti
f) prerokovávať návrhy a podnety podané v priebehu členskej schôdze
g) stanoviť výšku členských poplatkov a zápisného, prípadne iných platobných povinností za úkony poskytované klubom
h) voliť na obdobie 5 rokov 3-členný výbor klubu a 1 kontrolóra. V prípade potreby schvaľovať zmeny členov výboru klubu a kontrolóra
ch) rozhodovať v odvolacom konaní o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru klubu 

Výbor klubu
1. Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Výbor zastupuje predseda alebo poverený člen výboru klubu. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi.
2. Volebné obdobie výboru je 5-ročné .
3. Výbor klubu je 3-členný. Tvorí ho: predseda, poradca chovu a matrikár – ekonóm. Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.
4. Súhlas na zápis šteniat do Slovenskej plemennej knihy psov udeľuje poradca chovu.

Úlohou výboru je:
a) zabezpečovať plnenie úloh, vyplývajúcich z poslania klubu a uznesení členskej schôdze na princípe hospodárnosti
b) zastupovať klub pri rokovaní s vyššími orgánmi zväzu a inými domácimi a zahraničnými organizáciami
c) podávať návrhy v oblasti chovu a výstavníctva vyšším orgánom zväzu
d) spracovávať koncepciu chovu plemena a navrhovať podmienky chovnosti a schvaľovať prípadné výnimky z týchto podmienok
e) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru
f) navrhovať rozhodcov pre posudzovanie exteriéru na klubové, špeciálne a celoštátne výstavy
g) schvaľovať obsahovú náplň a zabezpečovať priebeh klubových podujatí
h) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu na ročné obdobie
ch) zabezpečovať vydávanie klubového spravodaja
i) prijímať alebo zamietnuť prijatie nových členov, viesť evidenciu členov klubu a vydávať členské preukazy novým členom
j) zabezpečovať konanie členských schôdzí, minimálne 1-krát za rok
k) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, stanov klubu, resp. predpisov zastrešujúceho orgánu SPZ, predpisov SKJ a FCI
l) uhradiť členský poplatok Slovenskému poľovníckemu zväzu za členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ (kolektívni členovia) z prostriedkov klubu

5. O zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu s hlasovacím právom. V referende rozhoduje 2/3 – väčšina vrátených platných odpovedí – hlasov. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členskej základne klubu
6. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2-krát v kalendárnom roku a zvoláva ho písomne predseda. Schôdzí výboru sa zúčastňuje aj kontrolór s hlasom poradným.
7. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnice, ktoré do 10 dní obdrží každý člen výboru a kontrolór
9. Organizácii, pri ktorej má klub svoje sídlo, podáva správu o svojej činnosti a zo zasadnutí výboru a členskej schôdze posiela zápisnice do 15 dní od ich konania
10. Výbor klubu má disciplinárnu právomoc. Výbor môže vylúčiť alebo pozastaviť členstvo v klube členovi pre hrubé porušenie členských povinností alebo pokiaľ člen napriek písomnej výstrahe naďalej koná v rozpore s poslaním a činnosťou klubu
11. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním poverený člen výboru. Komunikácia výboru klubu medzi schôdzami výboru prebieha elektronickou formou. O spôsobe vybavenia predseda informuje členov výboru na jeho najbližšom zasadnut.
12. V prípade uvoľnenia funkcie vo výbore klubu, môže byť na uvoľnené miesto kooptovaný vhodný člen klubu. Túto zmenu výbor klubu dá schváliť na najbližšej členskej schôdzi
13. Funkcie členov výboru sú čestné a náklady spojené s výkonom funkcií sú hradené v rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov
14. Predložiť kontrolórovi klubu na jeho požiadanie všetky požadované doklady a písomnosti klubu

Kontrolór
1. Kontrolnú činnosť v klube zabezpečuje kontrolór klubu, volený do tejto funkcie členskou schôdzou na 5-ročné obdobie. Je nezávislým orgánom od výboru klubu. Kontrolór má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Kontrolu činnosti klubu vykonáva podľa potreby, minimálne 1-krát za rok.
2. Vykonáva kontrolu činnosti klubu, kontrolu plnenia úloh výborom klubu a čerpania finančných prostriedkov:
– v spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu
– kontroluje plnenie uznesení členských schôdzí klubu
– kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu
3. Kontrolór klubu sa zúčastňuje schôdzí výboru s hlasom poradným
4. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Predkladá členskej schôdzi správu o činnosti a návrhy opatrení k zisteným nedostatkom. Medzi zasadnutiami členských schôdzí zistené nedostatky predkladá na riešenie výboru klubu s návrhom opatrení.
Funkcia kontrolóra je čestná a náklady spojené s výkonom funkcie sú hradené v rámci rozpočtu podľa všeobecne záväzných predpisov.

§ 8. Členská disciplína

Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu v chovateľských veciach. Prípadné priestupky prehodnotí a predkladá na posúdenie členskej schôdzi. Závažné priestupky rieši okamžite a o výsledkoch informuje členskú základňu prostredníctvom členskej schôdze. Proti rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie členskej schôdzi.

§ 9. Hospodárenie klubu

1. Klub hospodári s finančnými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov, schváleného rozpočtu pre príslušný rok a plánu práce
2. S finančnými a hmotnými prostriedkami klub nakladá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárnosti.
3. Zdrojom príjmov klubu sú:
a) zápisné a členské príspevky
b) príjmy z poplatkov z chovateľskej činnosti a z akcií organizovaných klubom
c) príjmy z hospodárenia s finančnými prostriedkami
d) dotácie
e) dobrovoľné príspevky a dary
4. Príjmy klubu môžu byť použité iba na zabezpečenie poslania a cieľov klubu

§ 10. Záverečné ustanovenia

1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve SR, reglementu FCI, predpisom zastrešujúcej organizácie SPZ a predpisom SKJ
2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako aj k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov
3. Zmeny stanov boli schválené členskou schôdzou CSC dňa 8.7.2023. Nové znenie stanov nadobúda platnosť dňom prijatia Ministerstvom vnútra SR.