Vznik

Prečo a ako to prebiehalo...

Po stretnutí prípravného výboru bol všetkým členom klubu chovateľov poľovných sliedičov – chovateľom a majiteľom anglických kokeršpanielov zaslaný nasledovný list a referendový hárok k vyplneniu…

Vážený člen Klubu chovateľov poľovných sliedičov, chovateľ, alebo majiteľ plemena anglický kokeršpaniel.

Dňa 4.11.2007, pri príležitosti konania Klubovej výstavy KCHPS v Nitre sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výboru KCHPS, zvolané na podnet prezidenta KCHPS, p. Bc. Mariána Nováka. V závere zasadnutia výboru KCHPS predložil výboru KCHPS svoju demisiu k 31.12.2007 výcvikár KCHPS Ing. Milan Valach, ktorý svoju demisiu odôvodnil dlhodobo pretrvávajúcimi názorovými a osobnými nezhodami s niektorými členmi výboru KCHPS a prezident KCHPS Bc. Marián Novák, ktorý svoju demisiu odôvodnil tiež nezhodami s niektorými členmi výboru KCHPS a dlhotrvajúcou nečinnosťou a nekvalitnou prácou členov výboru KCHPS, taktiež k 31.12.2007. Kedže ešte dňa 29.08.2007 podal demisiu na svoju funkciu ekonóma KCHPS k 31.12.07, p. Ľubomír Chovan, predseda KRK MVDr. Rastislav Domko navrhol zvolanie mimoriadnej konferencie KCHPS, čo všetci členovia výboru jednohlasne prijali.

Termín bol odhlasovaný na deň 9.12.2007 vo Zvolene, prípravou mimoriadnej konferencie bol poverený odstupujúci prezident, p. Bc. Marián Novák.

Mimoriadna konferencia sa do dnešného dňa neuskutočnila, ba dokonca ani nie je v dohladnej dobe zvolaná. Situácia v klube pripomína PAT v šachovej partii. Klub nemá prezidenta, výcvikára ani ekonóma. Výbor klubu už dlhšiu dobu nepracuje, kedže sa neustále zaoberá riešením osobných nezhôd medzi dvoma tábormi, ktoré v klube vznikli.

Akoby sa niekde vytratilo hlavné poslanie KCHPS – zveľadovanie chovu plemien poľovných sliedičov, medzi ktorých patrí aj Anglický kokeršpaniel. Preto sme sa my, milovníci tohto krásneho psieho plemena, rozhodli využiť možnosť, ktorú ponúkajú Stanovy KCHPS.

Dňa 10.1.2007 sa v Bratislave zišiel prípravný výbor, zložený z významných chovateľov a majiteľov plemena Anglický kokeršpaniel na Slovensku, aby prejednal zákonnú možnosť odčlenenia plemena z Klubu chovateľov poľovných sliedičov a vytvorenie samostatného klubu chovateľov a majiteľov plemena Anglický kokeršpaniel.

Po rozsiahlej diskusii, ktorá rozoberala hlavne ďalej neúnosnú situáciu v KCHPS, po prejednaní ďalších možností a východísk z PATovej situácie, spôsobenej predovšetkým znefunkčnením výboru, nezvolaním mimoriadnej členskej schôdze v stanovenom termíne, a hlavne neprekonateľnými osobnými nezhodami medzi niektorými funkcionármi klubu, sa prípravný výbor na svojom zasadnutí rozhodol:

V zmysle STANOV KCHPS, Čl.E, ods. 3 – citát
V prípade návrhov členov klubu – chovateľov a majiteľov príslušného plemena – na vystúpenie z klubu za účelom založenia si samostatného klubu pre dané plemeno, je platnosť takéhoto návrhu podmienená súhlasom najmenej 2/3 členov klubu – chovateľov a majiteľov daného plemena.

Vyhlasujeme dňom 15.1.2008

REFERENDUM o založení samostatného klubu chovateľov a majiteľov Anglických kokeršpanielov

Preto oslovujeme v zmysle Stanov KCHPS každého chovateľa, alebo majiteľa plemena anglický kokeršpaniel, ktorý je ku dňu 15.1.2008 členom Klubu chovateľov poľovných sliedičov, t. j. má uhradený členský poplatok na rok 2008.

CITÁT STANOV KCHPS: Poplatok na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do 31.12.predchádzajúceho roka. V prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opät zaplatiť aj zápisné. Členstvo v klube zaniká:

a) nezaplatením členského príspevku na príslušný rok

Žiadame preto aj Teba, milý člen KCHPS, aby si na priloženom hárku vyjadril svoj názor, v prípade, ak Ti záleží na budúcnosti tohoto krásneho plemena a jeho chove na Slovensku.

V Bratislave, dňa 10.1.2008
Členovia prípravného výboru v zložení:

•  rod. Felszeghyová, CHS „Drycastle“
•  Rudolf Petrovský, majiteľ troch AK, MultiCh. a chovných psov, sponzor KCHPS
•  rod. Lančaričová, CHS „zo Zámockého parku“
•  Miroslav Búda, CHS „Stars on the Heaven“
•  Dana Dobrovská, CHS „zo Zálesia“
•  Marek Solčanský, majiteľ chovného psa AK a import. šteniatka AK, distribútor krmiva Greenfish, sponzor KCHPS
•  Viera Vítková, majiteľka psa – AK
•  Iveta Uhrová, majiteľka chovného psa AK

Výsledky referenda,
ktoré rozhodlo o vzniku samostatného klubu pre plemeno anglický kokeršpaniel boli nasledovné:

52 členov za / 1 proti z celkového počtu 66 členov, čo predstavuje schválenie referenda 79 % členskej základne.