Breeding conditions:

A) individual without hunting trial

• Passing minimally 3 exhibitions after 12 months old (one of them required Club Show) with result „excelent“ for a dog and „very good“ for a bitch

• Röntgen HD with result 2/2 after 12 months old

• Teeth – scissor bite
– absence of 1 tooth (P1 or M3) in toleration

B) individual with hunting trial

• Passing minimally 1 exhibition after 12 months old (one of them required Club Show) with result „very good“ for a dog and „very good“ for a bitch

• Röntgen HD with result 2/2 after 12 months old

• Table result from any hunting trial

• Teeth – scissor bite
– absence of 1 tooth (P1 or M3) in toleration

Height, bite and completeness have to be comfirmed by the judge in the result from the show or in the pedigree.

Minimal age for breeding is 15 months for a dog and a bith.

Maximal age for breeding is 8 years for a bitch.

Maximal age for breeding is unlimited for a dog.

A bitch can have max one litter in a calendar year.

A breeding individual with positive HD has to be mated with an individual with negative result.

A breeding individual with absence of 1 tooth (P1 or M3) has to be mated with a individual with

.

Postup pri uchovňovaní jedincov anglického kokeršpaniela:

Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela po splnení platných podmienok chovnosti zaplatí na účet klubu poplatok 20 EUR (50 EUR pre importovaného jedinca s možnosťou predvedenia jedinca na 1 klubovej výstave bezplatne) a súčasne pošle doporučene poradcovi chovu na adresu:

Vladimír Škrabák
Komonicova 20, 84105 Bratislava
skrabakv2@gmail.com
0902149551

1. originál preukazu o pôvode, v ktorom je v rubrike zmeny majiteľov uvedené meno a priezvisko, presná adresa vrátane PSČ

2. – originál min. 3 výstavných posudkov v prípade alternatívy chovných podmienok „A“ – jedinec bez poľovných skúšok

– originál min. 1 výstavného posudku (špeciálna alebo klubová výstava CSC Slovakia), v prípade alternatívy chovných podmienok „B“ – jedinec s poľovnými skúškami; súčasne pri tejto alternatíve treba poslať originál rozhodcovskej tabuľky z akejkoľvek poľovnej skúšky

3. originál tlačiva s potvrdením vyhodnotenia rtg. Snímky na dyspláziu bedrových kĺbov
Majiteľ jedinca anglického kokeršpaniela urobí röntgenový snímok bedrových kĺbov u veterinára podľa vlastného výberu a tento snímok spolu s originálom preukazu o pôvode zašle na vyhodnotenie na adresu:
Veterinárna nemocnica CASSOVET
– MVDr. Šoltés
Trieda KVP 7
040 11 Košice
Tel.kontakt: 055/643 58 48

Height, bite and completeness have to be comfirmed by the judge in the result from the show or in the pedigree.

Pri uchovňovaní importovaného jedinca pošle len 1. Originál preukazu o pôvode, kde bude potvrdené, že jedinec je chovný.

Poradca chovu podľa zoznamu platiacich členov CSC Slovakia (vypracovaný ekonómkou klubu) overí členstvo majiteľa v CSC Slovakia a úhradu poplatku za uchovnenie. Po zaregistrovaní uchovňovaného jedinca poradca chovu predloží preukaz o pôvode Slovenskej plemennej knihe psov SPZ.
Táto po potvrdení chovnosti jedinca v preukaze o pôvode tento zasiela späť majiteľovi chovného jedinca.

• Po párení Vašej sučky chovným psom sa riaďte pokynmi na tlačive Odporúčanie na párenie (1-3), poradcovi chovu zašle spravidla majiteľ psa zvyšok Odporúčania na párenie (podľa bodu 3 Odporúčania) spolu s dokladom o úhrade poplatku za odporúčanie na krytie 10 € a poplatku za krytie psom 10 €.

• Ak sa sučka neoplodnila, zašlite poradcovi chovu aj majiteľovi psa Hlásenie vrhu šteniec do 20 dní po predpokladanom termíne pôrodu – môžete požiadať o náhradné párenie.

• Ak sa sučke narodili šteniatka, zašlite do 10 dní po ich narodení 1x Hlásenie vrhu šteniec poradcovi chovu a 1x Hlásenie vrhu šteniec majiteľovi psa.

. . . . 5 € za každé šteňa bez ohľadu na počet šteniat. Dovoľujem si Vás upozorniť na správnosť vyplňovania .. . .

Materiály určené poradcovi chovu zasielajte na adresu:

Vladimír Škrabák
Komonicova 20, 84105 Bratislava
skrabakv2@gmail.com
0902149551

Podmienky pre umelé oplodnenie:

.
• Veterinárny lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.
• Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.