Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov.

Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Cockerspaniel Club na svojich dokumentoch a online na webových stránkach www.cockerspanielclub.sk, ďalej len „webové stránky“.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako s nimi zaobchádzame:

V súvislosti s riadením chovu plemena anglický kokeršpaniel zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné pre túto činnosť a zároveň pre propagáciu plemena. Pod osobnými údajmi máme na mysli „akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť“. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám buď poskytujete priamo vy alebo ich zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich webových stránok, ako je to opísané nižšie.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo:

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto Ozname o ochrane osobných údajov. Niektoré vaše osobné údaje spracovávané v rámci štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovanie chovných jedincov, majiteľov psov, vystavovanie krycích listov a štatistického spracovania činnosti klubu. Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú nikdy povinné, ak nebude určené inak. Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponújnuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať. 

Postup pri prihlásení:

Pri prihlásení do klubu vás požiadame o vypísanie a zaslanie prihlášky do klubu. Tieto prihlášky, ako aj všetky dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke. Prihláška do klubu je nevyhnutná. Prihlášky do klubu, krycie listy atď. Obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné vyplniť: e-mailová adresa, vaše meno, číslo mobilného telefónu, adresa, webová alebo FB stránka. K niektorým dokumentom je potrebné priložiť fotografiu. Pri sparcovávaní informácií z výstav alebo iných aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu.

Elektronické informačné správy a informačné oznamy prostredníctvom spravodajov:

Prostredníctvom webových stránok sa môžete prihlásiť na odber elektronických informačných správ a propagačných e-mailových správ, vrátane špeciálnych ponúk od vybraných obchodníkov, propagačných oznámení, aktuálnych správ a informácií o udlaostiach.

Korešpodencia so servisom pre členov: Môžete nás kontaktovať klliknutím na prepojenie, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Takéto kontakty sú priamym spojením s konkrétnym členom výboru alebo adminom. Takéto e-maily sa archivujú v mailových schránkach jednotlivých kontaktovaných osôb. Akékoľvek informácie poskytnuté v tejto súvislosti budú spracovávané a uchovávané za účelom zodpovedania vašich otázok a na správu našich záznamov. Tieto informácie môžu zahŕňať dátum a čas otázky / informácie, meno, e-mailovú adresu, rpedmet správy, odpoveď a dátum odpovede. Tieto osobné údaje môžeme zdielať s osobami, ktoré by mohli zodpovedať vaše otázky, či reagovať na vaše pripomienky. Vyššie uvedené typy komunikácie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a reagovať na vaše podnety.

Ďalšie funkcie:

Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou kynológie všeobecne – pozvánky na iné výstavy, propagačné akcie, súťaže. 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky:

Na webových stránkach môžeme niektoré informácie zhromažďovať automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje takto zhromažďované sú spracovávané s cieľom poskytnúť vám program prostredníctvom webových stránok programu, zlepšiť webové stránky a poskytnúť vám tie najlepšie informácie a služby.

Nevyhnutné súbory cookies:

Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali zabezpečený prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbpry obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané / zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihalsovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač. Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali.

Informácie, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, nám napríkald odhalia, koľko používateľov navštívilo webové stránky a ktoré stránky si prezerali, či ste naše webové stránky navštívili už v minulostii alebo či prvý krát a pomáhajú nám zistiť, o ktoré funkcie by ste mohli mať najväčší záujem. Tieto informácie nám umožňujú neustále zlepšovať naše služby a poskytovať vám kvalitnejšiu užívateľskú skúsenosť. Ak chcete súbory cookies na svojom prehliadači zakázať, dá sa to vo väčšine prehliadačov spraviť v sekcii „pomocník“ na paneli nástrojov, kde sa dozviete ako zakázať prijímanie nových súborov cookies, ako byť informovaný o nových súboroch cookies a ako zrušiť používanie aktuálnych súborov cookies. Ak naše súbpry cookies odmientnete, budete môcť aj naďalej používať webové stránky programu, ale môže sa stať, že niektoré jeho funkcie budete môcť používať len v obmedzenom rozsahu.

– Súbory denníka a IP adresy: Súbory denníka (tzv. log files) sú súbpry webového servera (obsahujúce informácie ako napríklad meno domény alebo IP adresa, URL, stavové kódy http, webová stránka, z ktorej ste na naše stránky prišli alebo dátum a dĺžka vašej návštevy), ktoré sa automaticky vytvárajú, keď používateľ internetu navštívi nejakú stránku. IP adresa je jedinečný identifikátor používaný niektorými elektronickými zariadeniami na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na internete. Keď navštívite webové stránky, môžeme zaznamenať IP adressu zariadenia, z ktorého sa pripájate na internet.

Vaše práva a možnosti výberu:

Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame a získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, prístup pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti Ako nás kontaktovať. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, zablokovaie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne. Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebbo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Napríkald by ste mali náležite informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.

Kedykoľvek zrušiť prijímanie našich oznámení na svoju e-mailovú adresu môžte realizovať pomocou kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.

Informácie, ktoré zdieľame:

Osobné údaje, ktoré o vás zdieľame, ďalej neodovzdávame ani ich inak nezdieľame, s výnimkou prípadov uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdielať s našimi zastrešujúcimi orgánmi – SKJ, SPZ, kynologické kluby, ktoré organizujú výstavy, obchodné spoločnosti, ktoré svojou aktivitou majú spojitosť s činnosťou klubu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdielať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdielanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov lužieb požadujeme, aby sa zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše poverenie na to, aby používali alebo zdieľali informácie iným spôsobom ako je nevyhnutné na poskytnutie služieb v našom mene alebo na splnenie požiadaviek právnych predpisov.

Niektoré vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať v nasledovných prípadoch: ak to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie, ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nevyhutné na zamedzenie škody alebo finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo nelegálnej činnosti.

Odovzdávanie údajov:

Osobné údaje, ktoré o vás získavame, môžeme odovzdávať adresátom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne získané, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajiny, v ktorých boli informácie pôvodne poskytnuté. Ak budeme vaše informácie odovzdávať do inej krajiny, budeme ich chrániť tak, ako je to uvedené ďalej.

Prepojenia na ďalšie webové stránky:

Na webových stránkach môžu byť pre plnenie našich cieľov a z informačných dôvodov vložené prepojenia na iné webové stránky. Tieto webové stránky fungujú nezávisle od našich webových stránok. Odkazované webové stránky používajú vlastné vyhlásenia alebo záasady ochrany osobných údajov, takže dôrazne odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili, ak navštívite akúkoľvek webovú stránku, na ktorú odkazujeme.

Uchovávanie záznamov:

Uchovávame osobné údaje len tak dlho ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak.. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú deidentifikáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Zabezpečenie:

Používame administratívne, technické a fyzické ochranné prostriedky vytvorené na ochrnau osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré získavame, pred ich zničením, strtaou, zmenou, prístupom, poskytnutím ďalej alebo použitím náhodným, nezákonným alebo neoprávneným spôsobom.

Aktualizácia tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov:
Toto oznámenie môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto oznámenia všek na webových stránkach zverejníme príslušné oznámenie.

Ako nás kontaktovať:

Ak si želáte získať prístup kk svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania ossobných údajov, odtsrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v obalsti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás jedným z nasledovných spôsobov:

– kontaktovaním niektorého z členov výboru – kontakty sú uvedené na webovej stránke

– písomne na adrese klubu:

Cockerspaniel Club, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Plné znenie zákona