Výročná členská schôdza klubu

Výbor Cockerspaniel Clubu pri SPZ pozýva všetkých svojich členov na

Výročnú členskú schôdzu klubu,

ktorá sa bude konať dňa 17. 3. 2024 o 11,00 hod. v priestoroch Technickej univerzity T. G. Masaryka 24, vo Zvolene, poslucháreň B6.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Program:
1.     Otvorenie
2.     Schválenie programu schôdze
3.     Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4.     Zhodnotenie činnosti klubu
5.     Správa matrikára a ekonóma klubu
6.     Správa poradcu chovu
7.     Správa kontrolóra klubu
8.     Plán činnosti na rok 2024
9.     Zmeny v chovateľskom poriadku
10.   Rôzne
11.   Diskusia

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť na schôdzi klubu, využite možnosť podpísanej plnej moci. Plnú moc zašlite emailom na adresu: felszeghy.alex@gmail.com.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná aspoň polovica riadnych členov klubu (vrátene splnomocnení).

Mgr. Alexander Felszeghy
predseda CSC