Klubová výstava 20.5.2023

KV so zadávaním CAJC, CAC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

Rozhodca Duško Piljevič/SRB, CHS GALLINAGOS
Klubová výstava Cockerspaniel club

20.05.2023

Penzión Petrov Grunt, Košúty

GPS:
48.17450738232948, 17.65132841479906

 

08.45 – 9.45 Príjem psov
10.00  – Posudzovanie
Súťaže po skončení posudzovania

10.05.2023

Prvý pes – 35 €
druhý  a každý ďalší pes – 30 €
trieda šteniat, dorastu, veteránov, čestná – 15 €
súťaže – 10 €

Výstavný poplatok pre zahraničných vystavovateľov je možné uhradiť aj na mieste.

PRIHLASOVANIE – len online: www.onlinedogshows.sk. On-line registrácia bude sprístupnená čoskoro.V prípade otázok konkatujte Ivetu Uhrovú iveta.uhrova@gmail.com.

PROPOZÍCIE pdf na stiahnutie

mladšieho dorastu od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu  6 – 9 mesiacov
mladých  9 – 18 mesiacov
stredná  15 – 24 mesiacov
otvorená  od 15 mesiacov
pracovná  od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov  od 8 rokov
čestná  pre psi s titulom CIB, CH, Národný víťaz, Klubový víťaz

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením Výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.

RES. CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou Výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.

Najkrajší mladší dorast, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Veľmi nádejný 1 v triede mladšieho dorastu.

Najkrajší dorast, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Veľmi nádejný 1 v triede dorastu.

Víťaz farebnej variety (BOV) – udeľuje sa zvlášť psovi a suke v každej farebnej variete. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC.

Najkrajší poľovný pes, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC v pracovnej triede.

Klubový víťaz – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú víťazi farebnej variety.

Klubový víťaz mladých – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAJC v triede mladých.

BOJ – do výberu nastupujú kluboví víťazi mladých.

Najkrajší veterán, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Výborný 1 v triede veteránov.

BOV – do výberu nastupujú najkrajší veterán pes a suka.

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. 

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Ak majiteľ na prihláške uvedie nesprávne zaradenie do triedy vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy. Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami.