Pozor, zmena

Z dôvodu rezignácie pána Bc. Miroslava Búdu (poradcu chovu) ku dňu 30.9.2022, je výborom klubu do najbližšej členskej schôdze kooptovaný od 1.10.20122 za poradcu chovu pán Vladimír Škrabák.