Klubová výstava 14.5.2022

KV so zadávaním CAJC, CAC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

Rozhodkyňa Maja Horvat/HR, CHS BLACK LORD
Maja Horvat/HR

Maja Horvat, International dog judge

Maja Horvat

I was born in to a doggy family even not involved in dog breeding or showing my parents had always pure bred dogs. When I was born in our house as a pet was black middle size German Spitz. Being an only child that devoted bitch named Stella was perfect companion for me and my loyal friend in early childhood. When she leave us in old age of 16,5years old my father brought me black Labrador male, totally different dog nature but loved his always happy attitude and as a teenager spent lot of time with him still not even think about shows or anything else but fun time with dog.

My first dog when moved from parents home in my own apartment and finish university was black English Cocker male name Lord, his name later became my kennel name and as he was black I registered kennel ˝Black Lord˝ 1995, together with at that time my boy friend and now husband Alexander, my biggest supporter. Without his help would be no shows, no breeding, no judging, even he is personally not interested in showing he loves dog very much. So far in our kennel we breed and show English Cockers and few American Cockers in past with success in show rings all over the Europe. Our kennel produced many International Champions, Group and BIS winners, top winners in many European countries. 

I became a dog show judge in November 2016 after more than 20 years of breeding experience and almost 23 years after started show my Cockers. My first licensed breeds were Spaniel breeds and later finished all breeds in FCI VIII. In years to follow I have finished the FCI Group IV and some additional breeds in the group I, VI and IX.

During these short period since I became judge I have judged in Croatia, Sweden, Norway, Denmark, Czech Republic, Austria, Finland and Germany. Thank you very much for giving me honor and opportunity to be judge at your show.

14.05.2022

Suchohrad, fotbalové ihrisko
GPS
Latitude: 48° 24′ 14.39″ N
Longitude: 16° 51′ 14.39″ E

 

08.45 – 9.45 Príjem psov
10.00  – Posudzovanie
Súťaže po skončení posudzovania

O8.05.2022

Prvý pes – 33 €
druhý  a každý ďalší pes – 28 €
trieda šteniat, dorastu, veteránov, čestná – 15 €
súťaže – 10 €

Výstavný poplatok pre zahraničných vystavovateľov je možné uhradiť aj na mieste.

PRIHLASOVANIE – len online: www.onlinedogshows.sk. On-line registrácia bude sprístupnená čoskoro.V prípade otázok konkatujte Ivetu Uhrovú iveta.uhrova@gmail.com.

PROPOZÍCIE pdf na stiahnutie

mladšieho dorastu od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
dorastu  6 – 9 mesiacov
mladých  9 – 18 mesiacov
stredná  15 – 24 mesiacov
otvorená  od 15 mesiacov
pracovná  od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
veteránov  od 8 rokov
čestná  pre psi s titulom CIB, CH, Národný víťaz, Klubový víťaz

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením Výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.

RES. CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou Výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.

Najkrajší mladší dorast, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Veľmi nádejný 1 v triede mladšieho dorastu.

Najkrajší dorast, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Veľmi nádejný 1 v triede dorastu.

Víťaz farebnej variety (BOV) – udeľuje sa zvlášť psovi a suke v každej farebnej variete. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC.

Najkrajší poľovný pes, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC v pracovnej triede.

Klubový víťaz – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú víťazi farebnej variety.

Klubový víťaz mladých – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAJC v triede mladých.

Najkrajší veterán, pes a suka – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Výborný 1 v triede veteránov.

Najkrajší pes a suka z tried čestnej – udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Do výberu nastupujú jedince, ktoré získali známku Výborný 1 v triede čestnej.

BOB – do výberu nastupujú jedince, ktoré získali ocenenie Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých a najkrajší veterán.

BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) – do výberu nastupujú jedince opačného pohlavia ako BOB, ktoré získali ocenenie Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých a najkrajší veterán.

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. 

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (kópia medzinárodného pracovného certifikátu – pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Ak majiteľ na prihláške uvedie nesprávne zaradenie do triedy vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy. Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami.